درخشش دانش آموزان نخبه مدرسه در مسابقات علمی منطقه و استان که حائز رتبه و تقدیر استانی شده اند را به این عزیزان ، اولیاء گرامی و دبیران پر تلاش تبریک گفته و این افتخار را خاضعانه به مردم فهیم شاهین شهرتقدیم می نماییم .

رضا هلیسائی

رضا هلیسائی

سید محمد میرقادری

سید محمد میرقادری

امیر فلاحی

امیر فلاحی

عباس طاهری

عباس طاهری

مجید سپاهی

مجید سپاهی

علی قاسمی

علی قاسمی

مهدی محمدی

مهدی محمدی

محمد امین کیانی

محمد امین کیانی

مسعود عرب بیگی

مسعود عرب بیگی

میکائیل حاج هاشمی

میکائیل حاج هاشمی

امیر حسین فکاری

امیر حسین فکاری

محمد عرفان هاشمی

محمد عرفان هاشمی

مطالب و نتایج علمی شایان